ງານຖະແຫຼງຂ່າວການອະນຸມັດການຈັດຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ງານຖະແຫຼງຂ່າວ ອະນຸມັດການຈັດຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ (IPO)ພ້ອມທັງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຄ້ຳປະກັນຈັດຈຳໜ່າຍ ແລະ ຕົວແທນຈັດຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ PCD ວັນຈັນວັນທີ 10 ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2017 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອກະສານຊວນຊື້ໄດ້ທີ່ນີ້