ບໍລິສັດຈົດທະບຽນອັນດັບທີ 6 ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ

ບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (PCD) ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນລາວໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງມາແຕ່ປີ 1997, ເປັນບໍລິສັດອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການກໍ່ສ້າງຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດຕະຫຼອດມາ, ອັດຕາສ່ວນຊັບສິນມີການເພິ່ນຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື້ອງ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສັງຄົມເປັນຢ່າງດີ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບວກກັບບໍລິສັດໄດ້ຮັບໂຄງການທີ່ໃຫ່ຍຫຼາຍໂຄງການ ທາງບໍລິສັດຈິ່ງມີແຜນການການລະດົມທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໂດຍຮູບແບບ ການຂາຍຮຸ້ນສາມັນເພິ່ນທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທໍາອິດ (IPO), ຊຶ່ງບໍລິສັດໄດ້ເລິ່ມກະກຽມແລະສ້າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ ແລະ ມາດຖານຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັບຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ໂດຍມີ ບໍລິສັດ ເອພິເອັມລາວ ຈໍາກັດ ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຊຶ່ງຂະບວນການຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດໄປແລ້ວ. ສະນັ້ນ ການຈົດທະບຽນ ໃນ ຕລຊລ ຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ PCD ເປັນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ລາຍທຳອິດໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ອັນດັບທີຫົກ ທີ່ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ.

ຈາກຄວາມພ້ອມດັ່ງກ່າວ PCD ມີແຜນເປີດການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນມື້ທຳອິດ ຢູ່ ຕລຊລ ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017ທີ່ຈະມາເຖີງນີ້. ການຂາຍ IPO ຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍ່ເກີນ 100,000,000 ຮຸ້ນ ຫຼື ປະມານ 16.67% ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດ ໂດຍມູນຄ່າກຳນົດ 1,000 ກີບ/ຮຸ້ນ ແລະ ລາຄາ IPO ຮຸ້ນລະ 1,200 ກີບ. ພາຍຫຼັງອອກ IPO ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ສອງອັນດັບທຳອິດ ໄດ້ແກ່  ທ່ານ ສີທອງ ພົມມະຈິດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ປ່ຽນຄຳ ທຳມະຈິດ ໂດຍຖືຮຸ້ນຈຳນວນ 69.19% ແລະ 8.33% ແລະ ລາຍຍ່ອຍອື່ນໆຕາມລໍາດັບ, ຊຶ່ງກໍເຫັນໄດ້ວ່າ ທາງ ເຈົ້າຂອງຮຸ້ນເດີມຍັງຖືຄອງຮຸ້ນໃນອັດຕາທີ່ສູງຢູ່.

ພິເສດ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ທາງ PCD ໄດ້ມີການກໍນົດນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນຄື: ໃນໄລຍະ 2 ປີທໍາອິດ ບໍລິສັດຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນອັດຕາສ່ວນບໍ່ຫຼຸດ 50% ຂອງກໍາໄລສຸດທິ ພາຍຫຼັງຫັກເຂົ້າຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄັງສໍາຮອງຕ່າງໆທີ່ບໍລິສັດກໍານົດໄວ້. ສຳລັບຜົນປະກອບການຂອງ PCD ໃນປີ 2014, 2015 ແລະ 2016 ບໍລິສັດມີກໍາໄລສຸດທິ 93 ຕື້ກີບ, 144ຕື້ກີບ ແລະ 99 ຕື້ກີບຕາມລໍາດັບ, ສໍາລັບປີ 2016 ບໍລິສັດມີກຳໄລຕໍ່ຮຸ້ນຢູ່ທີ່ 174​ ກີບ(ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຕ່າງໆສາມາດຮູ້ໄດ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ຂອງ PCD).

ທ່ານ ສີທອງ ພົມມະຈິດ, ປະທານສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດ PCD ໄດ້ເປີດເຜີຍອີກວ່າ ການນໍາຮຸ້ນສາມັນຂອງບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ແມ່ນເປັນການລະດົມທຶນເພື່ອຮອງຮັບແຜນການຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີໂຄງການລົງທຶນມະຫາສານ ແລະ ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ ຕລຊລ ໄດ້ມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະ         ແໜງການ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນມີທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ຢູ່ຕະຫຼາດຂັ້ນສອງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ເຊີນຊວນບັນດານັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດໃຫ້ການຈົດທະບຽນຮຸ້ນໃນ ຕຕລຊລ ຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ໂດຍ ທາງ PCD ກໍ່ຈະສູ້ຊົນພັດທະນາກິດຈະການ ຂອງບໍລິສັດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້.