ຊົມເຊີຍ ວັນເປີດໃຫ້ບໍລິການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) First Trading Day ຄົບຮອບ 11 ປີ.

ຕລຊລ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2010 ໂດຍການເຊັນສັນຍາຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖືຮຸ້ນ 51% ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເກົາຫຼີ 49%.

ມາຮອດວັນທີ 11 ມັງກອນ 2011 ຕລຊລ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊື້ຂາຍຮຸ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍໃນເວລານັ້ນມີພຽງສອງບໍລິສັດນຳໜ້າໄດ້ແກ່ ທະນາການການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ມີມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ (Market Capitalization) 5,174,469.06 ລ້ານກີບ (ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມວັນທີ 11 ມັງກອນ 2011).

ມາເຖິງປັດຈຸບັນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2022 ຕລຊລ ມີບໍລິສັດຈົດຖະບຽນທັງໝົດ 11 ບໍລິສັດ ແລະ ມີມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມເຖິງ 7,794,152.36 ລ້ານກີບ (ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022).

ເປັນເວລາ 11ປີ ຕລຊລ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໂດຍສະເພາະການສະໜອງກົນໄກ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຮອບດ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນຕະຫຼາດທຶນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງສູງສຸດ.

[ທີ່ມາ: ຕະຫລາດຫຼັກຊັບລາວ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *