PCD ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2022

ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2022 ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (PCD) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ຄັ້ງທີ 1/2022. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ສີທອງ ພົມມະຈິດ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ; ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ພິເສດ, ໃນກອງປະຊຸມຍັງກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກໍານົດເອົາວັນທີ 29 ເມສາ 2022 ເປັນມື້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2021 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄອນທິເນັນໂທ ພລາຊາ, ບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາແຂກເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປ-ກົງມາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນຂອງບໍໍລິສັດ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2021 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນເມສານີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

1). ຮັບຮອງເອົາຜົນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ເອກະສານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2021 ທີ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2021 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;

2). ຮັບຮອງເອົາການໂຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຍ້ອນທຸລະກິດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ;

3). ຮັບຮອງເອົາແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປະຈໍາປີ 2022 ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2021 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;

4). ແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີເຮົ້າສ໌ກຸບເປີສ໌ (ລາວ) ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ສໍາລັບປີ 2022 ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2021 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;

5). ກໍານົດເອົາວັນທີ 05 ເມສາ 2022 ເປັນມື້ປິດປື້ມທະບຽນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກໍານົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2021;

6). ກໍານົດເອົາວັນທີ 29 ເມສາ 2022 ເປັນມື້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2021. ໂດຍຈັດທີ່ຊັ້ນ 12, ໂຮງແຮມຄອນທິເນັນໂທພລາຊາ, ບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *