• ງານຖະແຫຼງຂ່າວການອະນຸມັດການຈັດຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

    ງານຖະແຫຼງຂ່າວ ອະນຸມັດການຈັດຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ (IPO)ພ້ອມທັງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຄ້ຳປະກັນຈັດຈຳໜ່າຍ ແລະ ຕົວແທນຈັດຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ PCD ວັນຈັນວັນທີ 10 ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2017 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອກະສານຊວນຊື້ໄດ້ທີ່ນີ້

  • ກໍານົດມື້ປິດບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

    ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (ພກພ) ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ່ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ຊາບໂດຍທົ່ວເຖິງກັນວ່າ ພກພ ໄດ້ກໍານົດມື້ປິດບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພກພ ເປັນວັນທີ 26/03/2018 ນັ້ນ ໝາຍເຖິງວັນປິດບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສໍາລັບການກໍານົດຜູ້ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພກພ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ຜູ້ມິສິດໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນຂອງຮຸ້ນ ພກພ ປະຈໍາ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2017.…