ການຕະຫລາດ & ການແຂ່ງຂັນ

ການຕະຫລາດ

ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວຽກງານວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງແບບຄົບວົງຈອນ ໂດຍເນັ້ນການໃຫ້ບໍລິການໃນສ່ວນວຽກພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະເປັນໜ່ວຍງານພາກລັດ ດັ່ງນັ້ນ, ການເຮັດການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດຈະເນັ້ນໄປຍັງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໜ່ວຍງານພາກລັດ ໂດຍເນັ້ນການສົ່ງມອບໂຄງການທີ່ມີຄຸນະພາບ ທັນກັບເວລາ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄຸນະພາບຂອງໂຄງການທີ່ບໍລິສັດເປັນຜູ້ກໍ່ສ້າງ ລວມເຖິງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບວຽກເພີ່ມຕື່ມຈາກໜ່ວຍງານພາກລັດດັ່ງກ່າວ ນອກເໜືອຈາກນີ້, ບໍລິສັດຍັງຕ້ອງສ້າງຄວາມສໍາພັນອັນດີກັບໜ່ວຍງານພາກລັດ ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ລວມເຖິງການສຶກສາ ຊອກຄົ້ນພື້ນທີ່ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມຕື່ມ ອັນເປັນການເຮັດການຕະຫຼາດ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສັດມີໂອກາດອັນດີທີ່ຈະໄດ້ວຽກປະມູນໃນໂຄງການຕ່າງ ເພີ່ມຕື່ມອີກດ້ວຍ.

ລັກສະນະກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ

ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດສາມາດແບ່ງໄດ້ເປັນລູກຄ້າຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປຍັງແຂວງອື່ນໆ ຫຼື ໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ.  ໃນຊ່ວງໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຄື: ປີ 2012-2016 ບໍລິສັດແມ່ນມີລາຍໄດ້ທັ້ງໝົດ ທີ່ມາຈາກລູກຄ້າທີ່ເປັນພາກລັດ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ. ໃນອະນາຄົດບໍລິສັດຍັງຈະເພີ່ມຕື່ມວຽກທີ່ເປັນພາກເອກະຊົນໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ, ແລະ ໃຫຍ່ ຕາມລໍາດັບ. ເຊິ່ງບໍລິສັດຈະມີແຜນທີ່ຈະພັດທະນາໃນພາກອະສັງຫາລິມມະຊັບ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເມືອງໃນແຕ່ລະແຂວງທົ່ວປະເທດ.

ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຊ່ອງທາງການຈັດຈໍາໜ່າຍ

ຊ່ອງທາງການຈັດຈໍາໜ່າຍຂອງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ມີການຮັບວຽກກໍ່ສ້າງຈາກພາກລັດໂດຍກົງ ທັ້ງໂດຍການຢື່ນຊອງປະມູນເພື່ອສະເໜີລາຄາ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງວຽກທີ່ຕ້ອງຕົກລົງກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໂດຍບໍລິສັດຈະໄດ້ຮັບຊອງປະມູນໂຄງການ ເພື່ອນຳມາປະມວນສະເໜີລາຄາຕາມຂໍ້ກໍານົດ ໃນບາງຄັ້ງບໍໍລິສັດໄດ້ສະເໜີໂຄງການໄປຍັງເຈົ້າຂອງໂຄງການໂດຍກົງ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ທັ້ງນັ້ນ, ທາງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເຂົ້າມາກວດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ຫຼື ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໂຄງການນັ້ນໆ. ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການແຂ່ງຂັນໃນການປະມູນໂຄງການ.

ກົນລະຍຸດການແຂ່ງຂັນ

ບໍລິສັດແມ່ນມີນະໂຍບາຍທີ່ຈະເພີ່ມວຽກງານກໍ່ສ້າງໃຫ້ຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ທັ້ງໃນຮູບແບບຂອງໂຄງການທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງບໍລິສັດ ເປັນບໍລິສັດຜູ້ນໍາທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໃນປະເທດ  ແລະ ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປເຖິງຂົງເຂດປະຊາຄົມອາຊຽນ. ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາກົນລະຍຸດຂອງການແຂ່ງຂັນເອົາໄວ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ.

ກ. ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແບບຄົງວົງຈອນ

ບໍລິສັດເປັນບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແບບຄົງວົງຈອນ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນການສະເໜີໂຄງການ ຫຼື ມີຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າປະມູນໂຄງການທັ້ງຂອງໂຄງການພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຜົນປະກອບການ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຜູ້ນໍາດ້ານອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງຊັ້ນນໍາຂອງປະເທດ ເລືອກລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກໍາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຫຼັກ ແລະ ໂຄງການໃນພາກອະສັງຫາລິມະຊັບ ແນໃສ່ຄວາມຮູ້ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິການກໍ່ສ້າງຂອງບຸກຄະລາກອນ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄໝ ແນໃສ່ການແຂ່ງຂັນໃນໂຄງການທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສະລັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການມີແຫຼ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີປະສົບການ ໃນການກໍ່ສ້າງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ອັນເຮັດໃຫ້ເປັນຜົນສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດ.

ຂ. ຄຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງວຽກງານ

ການຮັກສາຄຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງວຽກງານ ເປັນເຫດຜົນຫຼັກທີ່ບໍລິສັດປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ມາຈາກປະຫວັດການດຳເນີນວຽກງານທີ່ດີຂອງບໍລິສັດ ທັ້ງໃນດ້ານການເຮັດວຽກໃຫ້ແລ້ວຕາມກໍານົດເວລາ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄຸນະພາບຂອງວຽກງານ ມີຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນງານຕາມສັນຍາ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍນ້ຳໃຈໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເອົາໃຈໃສ່ໃນລາຍລະອຽດ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ລູກຄ້າ.

ບໍລິສັດແມ່ນແນໃສ່ໂຄງການກ່ຽວກັບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສະນັບສະນູນການລົງທຶນໂດຍພາກລັດຖະບານ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດແມ່ນມີຄວາມເຂັມແຂງໄດ້ແກ່ຂະໜາດໃນການດຳເນີນວຽກງານຂອງບໍລິສັດ ຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການຂອງບຸກຄະລາກອນໃນບໍລິສັດ. ບໍລິສັດເຊື່ອວ່າຈຸດພົ້ນເດັ່ນດັ່ງກ່າວນີ້, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດ ເຮັດວຽກໂຄງການກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍບໍລິສັດນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ດ້ານວິສະວະກໍາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີກໍາໄລສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະນັບສະນູນຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ພາກລັດ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນເລື່ອງຂອງການເກັບເງິນຫຼຸດລົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຖືໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດສອບ ເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງວຽກງານໂດຍຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຂະບວນການ ການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ມີວິສະວະກອນເບິ່ງແຍງເປັນປະຈໍາໃນທຸກໆໂຄງການ ເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາໃຫ້ທັນກັບເຫດການ.

ຄ. ການສົ່ງມອບໃຫ້ທັນກັບເວລາທີ່ກໍານົດ

ວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖະໜົນຫົນທາງເປັນວຽກທີ່ໃຫຍ່ ຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາຍາວນານພໍສົມຄວນ ບໍລິສັດແມ່ນຕ້ອງການສົ່ງມອບງານໃຫ້ທັນກັບເວລາ ໃນແບບແຜນການທີ່ໄດ້ກໍານົດໃວ້ ເຊິ່ງບໍລິສັດເອງແມ່ນມີຊື່ສຽງໃນດ້ານການສົ່ງມອບງານໃນກົງກັບເວລາຖືໄດ້ວ່າເປັນໜຶ່ງປັດໄຈຫຼັກໃນການປະສົມຜົນສຳເລັດຂອງທຸລະກິດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສູງມາເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ

ບໍລິສັດແມ່ນມີການບໍລິຫານງານຢ່າງເປັນລະບົບ ມີການວາງແຜນງານທຸກຂັ້ນຕອນ ພັດທະນາສັກກະຍະພາບການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄະລາກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດງານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສໍາເລັດພາຍໃນລະຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ງ. ເອົາໃຈໃສ່ໃນລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ບໍລິສັດແມ່ນມີການເອົາໃຈໃສ່ໃນລາຍລະອຽດໂຄງການຢ່າງຮອບຄອບໃນໂຄງການຕ່າງໆ ດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັກວິສະວະກອນທີມີປະສົບການສູງ, ມີຄວາມຊໍານານໃນການກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ແລະ ກໍ່ສ້າງອື່ນໆ ເພື່ອກວດສອບກິດຈະກໍາໃນວຽກການກໍ່ສ້າງແຕ່ລະໂຄງການ  ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດມີການປັບປຸງປະສິດທິພາບຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງໃນຮູບແບບຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດມີແຜນວຽກງານທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໂດຍພັດທະນາທາງດ້ານແນວຄິດໃນດ້ານການບໍລິຫານ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງໃນຮູບແບບຕ່າງໆຕໍ່ໄປ.

ຈ. ຊື່ສັດ ເປັນທໍາ ຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານ

ການທີ່ບໍລິສັດແມ່ນມີຄວາມ ຊື່ສັດ ຈິງໃຈ ແລະ ເປັນທໍາ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັ້ງໃນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ທັ້ງຜູ້ອອກແບບ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມວຽກ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ອອກແບບເປັນຜູ້ບຸກຄົນທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ເຊິ່ງການທີ່ ຊື່ສັດ ຈິງໃຈ ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ເອງ ຕັ້ງແຕ່ອະດິດທີ່ຜ່ານມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດກ້າວຂຶ້ນເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ມີຄວາມສະນິດສະນົມກັບລູກຄ້າ  ມີສາຍສໍາພັນທີ່ດີກັບຜູ້ອອກແບບ ຜູ້ຄວບຄຸມວຽກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທຸກຝ່າຍມາໂດຍຕະຫຼອດ.

ສ. ການໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າ

ຈາກຜົນງານຄວາມສໍາເລັດໃນອະດິດທີ່ຜ່ານມາຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າ ໄດ້ເປັນຢາງດີ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກລູກຄ້າເຈົ້າຂອງໂຄງການ. ແລະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຈາກໜ່ວຍງານພາກລັດໃຫ້ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Get in touch

Location

ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ

ຊັ້ນ 6, ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Contact Us

ໂທ: +85621 265394, ແຟັກ: +85621265394

ມືຖື: +856 20 28949945

ອີເມວ:    info@pcdlao.com