ການບໍລິການ

ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວຽກງານວິສະວະກຳການກໍ່ສ້າງແບບຄົບວົງຈອນ (Design and Engineering Procurement Construction: Design and EPC) ເຊິ່ງສວມກັບວຽກດັ່ງນີ້: ວຽກອອກແບບໂຄງສ້າງວິສະວະກຳ(Design), ວຽກການຈັດຫາວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນສຳລັບງານວິສະວະກຳ(Procurement) ແລະ ກໍ່ສ້າງ(Construction). ເປັນການກໍ່ສ້າງໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ: ວຽກການສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ – ຂົວ ເປັນຕົ້ນ. ເຊິ່ງວຽກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບວຽກຈາກພາກສ່ວນຂອງພາກລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍເປັນໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ.

ບໍລິສັດ ຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ມີສັກກະຍະພາບໃນການເປັນຜູ້ນຳດ້ານການພັດທະນາການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ພຽບພ້ອມດ້ວຍທີມງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ຮັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການເຮັດວຽກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ສົ່ງມອບງານທັນກັບເວລາ, ສ້າງຄວາມນ່າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ບໍລິສັດເອງຍັງເນັ້ນຢ້ຳໃນເລື່ອງການຮັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນງານທີ່ດີ ອັນສົ່ງຜົນໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກຕາມສັນຍາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການວຽກງານວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງແບບຄົບວົງຈອນ ເປັນການກໍ່ສ້າງໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ: ວຽກງານການກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ ສ້າງຂົວ ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການເຂົ້າຮ່ວມການປະມຸນໂຄງການຈາກພາກລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍເປັນໂຄງການທີ່ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ບໍລິສັດເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງອັນດັບຕົ້ນໆຂອງຫຼາຍພະແນກ ຫຼື ຫຼາຍໜ່ວຍງານເຊັ່ນ: ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຊັ້ນທຸລະກິດ ຊັ້ນທີ 1 ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ.

ບໍລິສັດເຂົ້າຮັບວຽກໂດຍໃຊ້ວິທີການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນລາຄາ ຫຼື ການຈ້າງໂດຍກົງຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການໂດຍໃຊ້ຄວນເຊື່ອຖື ຫຼື ຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາເປັນປັດໄຈຫຼັກ ບໍລິສັດສາມາດເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນວຽກງານ ຫຼື ຮັບວຽກງານກໍ່ສ້າງທຸກໆປະເພດ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສ້ອມແປງ ຖະໜົນຫົນທາງ ຂົວ ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍແບ່ງຮູບແບບໂຄງການກໍ່ສ້າງໄດ້ເປັນ 3 ຮູບແບບດັ່ງນີ້:

  1. 1. ຮູບແບບໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ:
  2. ເປັນຮູບແບບທີ່ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ໂດຍຮັບເໝົາຈາກເຈົ້າຂອງກິດຈະການດ້ວຍວິທີການປະມູນໂຄງການ ຫຼື ການສະເໜີໂຄງການໄປຍັງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ.
  3. 2. ຮູບແບບໂຄງການສ້ແອມແປງທາງ ແລະ ຍົກລະດັບ:
  4. ເປັນຮູບແບບການສ້ອມແປງທາງໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ຫຼື ມີໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນ.
  5. 3. ແບບໂຄງການອື່ນໆ:
  6. ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນຮູບແບບເສັ້ນທາງໃນໂຄງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄງການບຸກລະທຸເສັ້ນທາງ, ຕ້ານເຈື່ອນ, ກໍ່ສ້າງສະໝາມບິນ.

Get in touch

Location

ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ

ຊັ້ນ 6, ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Contact Us

ໂທ: +85621 265394, ແຟັກ: +85621265394

ມືຖື: +856 20 28949945

ອີເມວ:    info@pcdlao.com