ກ່ຽວກັບເຮົາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງຈຳກັດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1998, ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາທີ່ດີໃນການອອກແບບແລະEPC (ວິສະວະກໍາ, ການຈັດຊື້ແລະການກໍ່ສ້າງ) ມີຜົນສໍາເລັດໃນກໍ່ສ້າງແລະບໍາລຸງຮັກສາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຄງການລັດຖະບານເປັນ ຈໍານວນຫລາຍ, ການບໍລິການ ທີ່ນິຍົມຂອງພວກເຮົາຈາກການອອກແບບວິສະວະກໍາແລະການຈັດຊື້ອຸປະກອນສໍາລັບວຽກງານວິສະວະກໍາ, ການກໍ່ສ້າງ. ພາຍໃຕ້ການນໍາ ຂອງທ່ານປະທານ ສີທອງ ພົມມະຈິດ ຜູ້ມີວິໃສທັດກວ້າງໄກ ບໍລິສັດໄດ້ເຕີບໂຕກາຍເປັນຜູ້ນຳໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະ ວະກໍາການກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນພາກເຫນືອຂອງສ. ປ. ປ. ລາວ ແລະໄດ້ມີການຈົດທະບຽນເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016, ພາຍໃຕ້ ຊື່ ບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ  ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (PCD), ມີທຶນຈົດທະບຽນ 700 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວການບໍລິການຂອງຕົນໃນອະນາຄົດ.

SITHONG PHOMMACHITH

Mr. Sithong Phommachith is an entrepreneur, investor and philanthropist. Sithong is very passionate about doing businesses that bring the growth and benefits to the country and his company. The young enthusiastic investor who loves to invest.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ:ບໍລິສັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະກ້າວຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ນໍໍາທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດແລະຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປເຖິງຂົງເຂດປະຊາຄົມອາຊຽນໃນອະນາຄົດ.
ພາລະກິດ: ບໍລິສັດຕັ້ງໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນລະດັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ ເຊັ່ນ: ຄຸນນະພາບ, ທັນກັບເວລາ, ເອົາໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ແລະຊື່ສັດ ເປັນທໍາ ຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານແລະລູກຄ້າ.

ການຕະຫລາດ & ການແຂ່ງຂັນ

👉 ການຕະຫຼາດ
👉 ລັກສະນະກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ
👉 ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຊ່ອງທາງການຈັດຈໍາໜ່າຍ
👉 ກົນລະຍຸດການແຂ່ງຂັນ

Get in touch

Location

ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມາຫາຊົນ

ທີ່ຢູ່ : ຖະຫນົນສີລົມ, ບ້ານ ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ (ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພາຊາ ຊັ້ນ 5)

Contact Us

ໂທ: +856 21 265 394
ແຟັກ: +856 21 265 394
ອີເມວ: info@pcdlao.com
www.pcdlao.com