ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2017.

ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (ພກພ) ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນທ່ານຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2017 ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2018 ເວລາ 14:30 ໂມງ (ເລີ່ມລົງທະບຽນເວລາ 13:0ໂມງ) ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່ ຊັ້ນ  8, ອາຄານ​ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ​ລາວ, ຖະໜົນ T4, ບ້ານ ​ໂພນ​ທັນ​, ​ເມືອງ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສປປ ລາວ. ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ຕາມວາລະກອງປະຊຸມທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້.

ບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 26 ມີນາ 2018 ເປັນມື້ປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ (Record Date) ເພື່ອກຳນົດສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2017.

ກໍລະນີທີ່ທ່ານຜູ້ຖືຮຸ້ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ສາມາດມອບສິດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ອອກຄະແນນສຽງແທນ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໃນໃບມອບສິດ ຕາມເອກະສານຄັດຕິດເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ຕ້ອງສົ່ງມອບໃບມອບສິດໃຫ້ເລຂາກອງປະຊຸມກ່ອນເລີ່ມປະຊຸມ.

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ທ່ານຄົງຈະສະລະເວລາອັນມີຄ່າຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກັບພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ສີທອງ ພົມມະຈິດ

ເອກະສານຄັດຕິດ 

 1. ໜັງສືເຊີນປະຊຸມ
 2. ວາລະກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2017 (ເອກະສານຄັດຕິດ 1)
 3. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2017 (ເອກະສານຄັດຕິດ 2);
 4. ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຄົນໃໝ່ (ເອກະສານຄັດຕິດ 3);
 5. ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄົນໃໝ່ (ເອກະສານຄັດຕິດ 4);
 6. ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງສະມາຊິກອິດສະລະ (ເອກະສານຄັດຕິດ 5);
 7. ແບບຟອມໃບມອບສິດ (ເອກະສານຄັດຕິດ 6);
 8. ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການສະເໜີໂຕເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການລົງທະບຽນ ແລະ
  ການລົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ເອກະສານຄັດຕິດ 7);
 9. ແຜນທີ່ສະຖານທີ່ຈັດປະຊຸມ (ເອກະສານຄັດຕິດ 8).

ເອກະສານອ້າງອີງ ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ